Kontakt

+ 421 905 724 321

        + 421 908 711 411 (En)

sk en

R E K L A M A Č N Ý   F O R M U L Á R   

D+V real, s.r.o.

 

Vydaný realitnou kanceláriou D+V real s.r.o., Riazanská 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 925 060, DIČ 2021970918, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35214/B prijatý s účinnosťou od 01.01.2017.

Dátum podania reklamácie:     ......................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:

Meno, priezvisko: ..........................................................................

Prevádzka realitnej kancelárie, adresa: Štúrova 8. 811 02 Bratislava

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:      □ predaj       □ prenájom      □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................


Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu:

Meno, priezvisko: .............................................................................................................   tel.číslo: ....................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................

  • KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu).

Uveďte informácie ako popis sťažnosti, vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní makléra alebo realitnej kancelárie.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

Podpis klienta:  ....................................................................Dátum: ...........................................

  • MAKLÉR / Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa maklér, ktorého sa reklamácia týka).

Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa sťažnosti klienta realitnej kancelárie.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Podpis makléra:   ................................................................... Dátum: ...........................................

  • POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa konateľ realitnej kancelárie alebo zodpovedná osoba).

Relamácia bola uznaná za oprávnenú :      □ áno       □ nie      

Odôvodnenie: ......................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................


V......................................, dňa: ........................

Podpis konateľa realitnej kancelárie: ..........................................................

KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím:      □ áno       □ nie      


V......................................, dňa: .......................

Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: .......................................................